Bieding onder gesloten omslag

REGLEMENT BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

Art. 1 - Algemene toelichting

Een bieding onder gesloten omslag is een verkoopformule, die kan ingeroepen worden wanneer meerdere kandidaat-kopers bereid zijn de vraagprijs of een bedrag hoger dan de vraagprijs te bieden.  Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure.  
In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een bieding onder gesloten omslag georganiseerd, waarbij de kandidaat-kopers de mogelijkheid hebben voorafgaand het onroerend goed te bezichtigen.
Het tijdstip en de plaats van de bieding onder gesloten omslag worden vooraf bekend gemaakt. 
De eigenaar-verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.

Art. 2 – Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere koper/bieder onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals ook bekend gemaakt op www.era.be/renomar

Art. 3 – Voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel meerderjarige natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn als rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen kunnen een geldig bod onder gesloten omslag uitbrengen of via mail.

Art. 4 – Bezoekmoment

Het tijdstip (datum) van het bezoekmoment wordt bekend gemaakt op onze website www.era.be/renomar bij het desbetreffende verkoopdossier. Indien u als kandidaat koper het onroerend goed wenst te bezichtigen, dient u een afspraak te maken met de bemiddelende vastgoedmakelaar. 
De kandidaat-koper ontvangt ter plaatse alle nodige informatie aangaande het onroerend goed of kan het volledige verkoopdossier vooraf opvragen (op zijn verzoek) bij de bemiddelende vastgoedmakelaar. 
De kandidaat-koper erkent voldoende informatie te hebben ontvangen om hem in de mogelijkheid te stellen een geldig bod uit te brengen binnen de voorgeschreven termijn.

Art. 5 - Aanbiedingsprijs

Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven de op de website gepubliceerde aanbiedingsprijs. Het is uiteindelijk steeds de verkoper die bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.

Art. 6 - Uitbrengen van een bod

6.1 Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een biedingsdocument dat u van de vastgoedmakelaar zult ontvangen. Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde(n) worden geplaatst. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het ontwerp van de onderhandse verkoopovereenkomst zijn van toepassing op het bod. Alle documenten die noodzakelijk zijn bij de verkoop van een onroerend goed, zijn ter inzage beschikbaar of kunnen worden aangevraagd via de vastgoedmakelaar.

6.2 Een bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen met de vermelding "het hoogste bod + 1€" worden dus als nietig beschouwd.

6.3 Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.

6.4 De biedingen dienen bezorgd te worden aan de bemiddelende vastgoedmakelaar op hiernavolgende wijze : 

* persoonlijk met ontvangstbevestiging of
* gemaild te worden naar het mailadres van de bemiddelende vastgoedmakelaar. Het mailadres is terug te vinden op de website: www.era.be/renomar bij het desbetreffende verkoopdossier. 

De biedingen dienen uiterlijk op het vooraf meegedeelde tijdstip (datum en uur) binnen te zijn. 

Dit tijdstip zal in de publicatie van het onroerend goed terug te vinden zijn, nl. op onze website www.era.be/renomar bij het desbetreffende verkoopdossier. 
Uiterlijk een half uur na dit tijdstip zullen de biedingen worden opengemaakt door de makelaar in samenspraak met de eigenaar-verkoper.
Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat-kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw door de bemiddelende vastgoedmakelaar bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen.  Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is. 
Elke kandidaat-koper zal op de hoogte worden gebracht door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

6.5 Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de bieder.

6.6 Het bod dat een kandidaat-koper uitbrengt, is bindend en definitief. De bieders hebben vanaf het moment van het openen van de omslagen geen mogelijkheid meer om hun bod aan te passen.

Art. 7 - Verbintenissen van de bieder

7.1 Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf het uiterlijke moment van de bieding onder gesloten enveloppe. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper.

7.2 Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen de termijn van 10 kalenderdagen, komt er een definitieve verkoop tot stand. Ook wordt de datum voor het ondertekenen van de compromis vastgelegd, dit uiterlijk 14 dagen na de aanvaarding van het bod. Ten slotte dient het voorschot van 10%, zoals vermeld in de aankoopbelofte, binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst betaald te worden.

7.3. Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de in 6.2. vermelde termijn wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van de geboden prijs, te vorderen.

7.4 Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het voorschot, kan het onroerend goed worden toegewezen aan de bieder met het tweede hoogste bod en dit onder dezelfde voorwaarden als in dit document vermeld.

Art. 8 - Aansprakelijkheid

De aanbieder en de bemiddelende vastgoedmakelaar kunnen om welke reden ook de biedingsprocedure stopzetten of schorsen, en kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De bemiddelende vastgoedmakelaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de verkoper meegedeelde informatie omtrent de te koop aangeboden eigendom. De bemiddelende vastgoedmakelaar is niet aansprakelijk voor wanprestatie vanwege de bieder of kandidaat-koper.

Art. 9 - Diverse bepalingen

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding onder gesloten omslag kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en biedingsprocedure kunnen manipuleren.

Art. 10 - Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het onroerend goed gelegen is.

Art. 11 - Privacyverklaring

De bemiddelende vastgoedmakelaar handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming ; (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 
De persoonsgegevens die door de kandidaat-koper worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de kandidaat - koper gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen.