Home | Privacy Policy

Privacyverklaring (v. 14.05.2018)

1. Wie zijn wij?

ERA staat voor Electronic Realty Associates, een hecht samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars in residentieel vastgoed. Wij zijn een van oorsprong Amerikaans bedrijf, maar opereren volledig zelfstandig met franchisehouders binnen België.
Deze Privacyverklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.era.be en al haar sub-sites (hierna “Website”) aangeboden door ERA Belgium NV met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 68-2, 2630 Aartselaar (hierna “wij” of “ons” of “ERA”), met ondernemingsnummer BE 0454.106.983. ERA Belgium NV is eigenaar en beheerder van de Website.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we veel persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de invoering van de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt de privacywet van 1992 opgeheven . Vanaf dan zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze Website verzamelen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email.
Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

3. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

 • Telefoon: 03 889 88 28
 • E-mail: info@era.be
 • Adres: Antwerpsesteenweg 68-2, 2630 Aartselaar
 • Website: www.era.be

4. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van ERA, uw toestemming voor de verwerking van volgende gegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ERA. In het geval van de Website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’.
In het kader hieronder zullen de doelen van gegevensverwerking worden toegelicht samen met hun respectievelijk gebruikte gegevens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende invulformulieren die door ons gebruikt worden op de Website.

4.1 Wat is het doel van de gegevensverwerking en welke gegevens worden voor dit doel gebruikt?

 • Formulier: Makelaar worden www.era.be/nl/era-effect
  Indien u een job zoekt bij ERA Belgium en/of bij een ERA makelaar vragen we om uw gegevens om daarmee uw sollicitatie te kunnen verwerken.
  Naam, e-mailadres en telefoonnummer.
   

 • Formulier: Open Huizen Dag www.era.be/nl/ohd
  Wij verwerken deze gegevens om u te contacteren in verband met de ERA ‘Open Huizen Dag’. We vragen ook de postcode van het te verkopen pand, om u een ideale “marriage” te kunnen bieden met potentiële kopers uit onze ERA Koperwachtzaal.
  Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.
   

 • Formulier: Koperwachtzaal www.era.be/nl/koperwachtzaal
  Indien u ons contacteert via de ERA Koperwachtzaal verwerken we deze gegevens om u te contacteren omtrent een mogelijke verkoop van uw pand. We vragen ook de postcode van het te verkopen pand, om u een ideale “marriage” te kunnen bieden met potentiële kopers uit onze ERA Koperwachtzaal.
  Naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer en postcode van de locatie van het te verkopen pand.
   

 • Formulier: Wij zoeken voor u www.era.be/nl/zoekopdracht-bewaren
  Wanneer u ons een aanvraag stuurt om voor u een woning te zoeken, hebben we deze informatie nodig om u te kunnen informeren omtrent de zoekresultaten.
  Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.
   

 • Formulier: Contacteer ons www.era.be/nl/contact
  Wanneer u ons een algemeen bericht stuurt, hebben we uw informatie nodig om u te kunnen contacteren met de antwoorden op uw vragen.
  Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.
   

 • Formulier: ERA Comfort Garantie www.era.be/nl/era-comfort-garantie
  Wanneer u ons een aanvraag stuurt over de ERA Comfort Garantie die uw woning een meerwaarde kan bieden, hebben we uw informatie nodig om u te kunnen contacteren met de antwoorden op uw vragen.
  Naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode van het te verkopen pand.
   

 • Communicatiekanalen
  Indien u zich wilt inschrijven voor een nieuwsbrief, WhatsApp bericht of andere vorm van periodieke communicatie ontvangt u van ons informatie over de sector, kantoornieuws, praktische tips voor verkopers & kopers, wedstrijden, producten, wenskaarten, carrière nieuws, investeringsopportuniteiten, afspraakbevestigingen, waardebepalingen, aanbiedingen van woningen aangepast aan uw zoekcriteria etc., naargelang wat voor u van toepassing is.
  Nieuwsbrief: Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.
  WhatsApp: GSM-nummer.
   

 • Events
  Indien u aan bepaalde events wenst deel te nemen, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de door ons georganiseerde events, zoals opendeurdagen, lokale braderieën, opening van nieuwe kantoren, recepties, etc., indien u daarvoor in aanmerking komt.
  Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.
   

 • Investeringsopportuniteiten
  Indien u zich als investeerder wilt inschrijven voor mogelijke investeringsopportuniteiten, houden wij u graag hiervan op de hoogte.
  Naam, titel, e-mailadres en telefoonnummer.

5. Wie heeft toegang tot jouw data?

Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming. Uw data wordt opgeslagen in ons CRM-systeem, waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot het CRM-systeem zijn gehouden tot confidentialiteit.

We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen:

 • Met ons personeel voor het uitvoeren van hun opdracht.
 • Met de ERA makelaars en hun personeel, voor het uitoefenen van hun opdracht.
 • Met aan ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als processor, en gebruiken uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
 • Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als processor, en gebruiken aldus uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
 • Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving (notaris, gemeente, OVAM, etc.) of juridische procedure.
 • We zullen uw gegevens niet overdragen aan klanten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5.1 Franchiseovereenkomsten

Zowel ERA Belgium (de Franchisegever) als de ERA Makelaar (Franchisenemer) (waar u klant bent) hebben toegang tot uw gegevens. Aangezien de ERA Makelaars onafhankelijk optreden hebben wij een Joint Control Agreement gesloten in de vorm van een franchiseovereenkomst waarin staat wie bij een eventuele inbreuk aansprakelijk is en hoe er met uw gegevens moet worden omgegaan. Indien u vragen hebt hierover kan u zich zowel tot ERA Belgium als uw makelaar richten. De interne aansprakelijkheid weerhoudt u niet om u verzoeken en vorderingen tegen de andere te richten.

6. Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

We zullen uw data initieel 2 jaar bijhouden. U kan uw inschrijving jaarlijks verlengen met 1 jaar door ons verzoek tot verlenging te aanvaarden. Anders worden uw gegevens geanonimiseerd na deze periode.

7. Wat zijn mijn rechten?

De GDPR voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen:

 • Telefoon: 03 889 88 28
 • E-mail: info@era.be
 • Adres: Antwerpsesteenweg 68-2, 2630 Aartselaar
 • Website: www.era.be

7.1 Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Deze vindt u alvast terug onder het deel “4. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?”.

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen . U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

7.2 Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

7.3 Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij u gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken u gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie hieronder).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij deze wissing niet kan worden uitgevoerd. Deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

7.4 Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.
 • Er sprake is van juridische claims.
 • Er sprake is van het recht op bezwaar in de zin van artikel 21 totdat de kwestie is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

7.5 Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

7.6 Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een CSV-bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

7.7 Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via

 • Telefoon: 03 889 88 28
 • E-Mail: info@era.be
 • Adres: Antwerpsesteenweg 68-2, 2630 Aartselaar
 • Website: www.era.be

9.Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

10. Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat?

Om u op correcte wijze te kunnen contacteren, vragen wij altijd uw naam, titel (behalve voor sollicitaties), e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien uw de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

11. Wijzigingen in ons beleid 
Deze privacy policy vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

Is dit pand niet iets voor jou?