Home | Reglement

Reglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Algemeen

Dit algemeen wedstrijdreglement bepaalt de algemene voorwaarden met betrekking tot alle wedstrijden die ERA organiseert via haar website(s), haar sociale mediakanalen (zoals Facebook en Instagram) of op enige andere wijze.

Indien er bij een bepaalde wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zal tevens een bijzonder wedstrijdreglement worden opgemaakt. Alsdan zijn de beide reglementen samen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement en dit algemeen wedstrijdreglement zullen de bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement primeren.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van alle bepalingen van dit algemeen wedstrijdreglement en het eventuele bijzondere wedstrijdreglement, en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

2. Deelname

Naast de eventuele voorwaarden die door de wedstrijd zelf worden gesteld, gelden de volgende deelneemingsvoorwaarden:

In principe kan elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en zijn domicilie heeft in België aan de wedstrijd deelnemen.

Een minderjarige mag evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd mits de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ERA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van een ouder of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan de verdere deelname aan de wedstrijd op elk ogenblik worden ontzegd, dan wel kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

In afwijking hiervan is deelname aan de wedstrijd uitgesloten voor de medewerkers van ERA en hun inwonende partners en gezinsleden, alsmede voor elke persoon die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd.

ERA behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten in geval van misbruik, bedrog of fraude.

Slechts één lid van een gezin of familie, wonend op hetzelfde adres, kan een prijs winnen in het kader van de wedstrijd.

Het aantal deelnemers aan de wedstrijd is onbeperkt.

Indien een winnaar van een wedstrijd van ERA niet voldoet aan alle voorwaarden om deel te nemen aan de wedstrijd, verliest hij automatisch zijn recht op een prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan ERA voor de deelname aan een wedstrijd, met uitzondering van de eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …)

3. Wedstrijd

Indien de wedstrijd een kennisvraag betreft, is de winnaar de deelnemer die binnen de duur van de wedstrijd het correcte antwoord heeft gegeven op de vraag. Zo er meerdere deelnemers het correcte antwoord hebben gegeven op de vraag binnen de duur van de wedstrijd, wordt of worden de winnaar(s) bepaald door het juist beantwoorden van of het dichtst benaderen van het juiste antwoord op een schiftingsvraag of door uitloting.

Indien de wedstrijd een creatieve inbreng betreft, wordt of worden de winnaar(s) op autonome wijze bepaald door een jury bestaande uit 3 leden van het Social Media team van ERA, in functie van de vooropgestelde beoordelingscriteria.

Indien de wedstrijd een creatieve inbreng betreft, verklaart elke deelnemer over de nodige rechten te beschikken inzake zijn creatieve inbreng. Dit houdt in dat de creatieve inbreng oorspronkelijk is, enkel en alleen door de deelnemer is gecreëerd en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij hiertoe over de nodige rechten beschikt). Elke deelnemer vrijwaart ERA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng.

De winnaar(s) zal of zullen door ERA worden gecontacteerd via email of via een persoonlijk bericht op het betrokken sociale mediakanaal. Om een prijs te kunnen ontvangen, dient een winnaar het bericht van ERA te beantwoorden en zijn adresgegevens te bezorgen. Zo dit niet binnen de 7 dagen is gebeurd, wordt een andere winnaar aangeduid. Vervolgens kan ERA de winnaar(s) bekend maken worden via haar website of het betrokken sociale mediakanaal.

De uitslag van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar(s) is bindend, definitief en onherroepelijk, en kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet met ERA worden gecorrespondeerd.

ERA behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd aan te passen, af te gelasten, te verlengen of voortijdig te beëindigen in geval van overmacht, uit veiligheidsoverwegingen of om productionele of inhoudelijke redenen, zonder dat een deelnemer dienaangaande enige aanspraak kan laten gelden jegens ERA.

4. Prijs

Een prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Zij is niet cumuleerbaar met andere acties.

Een winnaar kan een prijs niet inruilen voor geld, waardebonnen en/of een andere prijs. Zij is ondeelbaar en kan enkel worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Anderzijs behoudt ERA zich het recht voor een prijs om te wisselen voor een prijs van dezelfde waarde.

Een prijs die om een of andere reden niet kan worden uitgereikt (bv. in geval van weigering door een winnaar) of afgehaald, blijft eigendom van ERA.

Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. Enkel de eerste deelname is geldig. Het is niet toegelaten om meerdere keren deel te nemen. Dubbele inschrijvingen, ook indien dit onder een andere naam gebeurd, worden gediskwalificeerd.

Een prijs is beperkt tot de “naakte” prijs, zoals omschreven in de wedstrijd. Geenszins kan worden verondersteld dat ERA bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Zo een prijs bv. het recht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (bv. een toegangsticket) dan omvat de prijs ook enkel en alleen het recht om deel te nemen, tenzij anders vermeld. Het is ERA die alle voorwaarden ter zake bepaalt (bv. inzake uur of plaats, beperking in de tijd of leeftijd, etc.)

Zo een prijs een waardebon is, dan is de geldigheid en de bruikbaarheid ervan beperkt in de tijd en ruimte, zoals vermeld op de waardebon.

Als een activiteit wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, of indien een winnaar, om welke reden dan ook, de waardebon niet of niet tijdig kan gebruiken, kan hij geen aanspraak maken op een andere prijs, enige vergoeding of enige compensatie vanwege ERA.

Een winnaar van een prijs kan automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking ervan geen prijs winnen in het kader van een andere wedstrijd georganiseerd door ERA. Indien een deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van ERA, dan zal de deelnemer enkel de prijs winnen van de wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

5. Aansprakelijkheid

Het sociale mediakanaal waarop de wedstrijd loopt (zoals Facebook en Instagram) wordt volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid. ERA erkent dat de wedstrijd op geen enkele manier wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of is verbonden aan dit sociale mediakanaal.

ERA is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, kosten en/of directe of indirecte schade veroorzaakt door de deelname aan de wedstrijd of door het winnen of gebruik van een prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet of zware fout in hoofde van ERA.

ERA kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in een prijs of indien een prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

ERA is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals bv. vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bv. een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze niet aan de winnaar kan worden overhandigd, dan is ERA niet verantwoordelijk als de prijs niet op een later tijdstip wordt afgehaald. Ook als bv. de prijs of het bericht verloren is gegaan of beschadigd werd, is ERA niet aansprakelijk.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (bv. een toegangsticket tot een evenement) kan van een deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. In geval van onbereikbaarheid kan ERA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene termijn of indien hij niet de vereiste formaliteiten vervult binnen de voorziene termijn, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan ERA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Als het verloop van de wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal ERA alles in het werk stellen om dit te verhelpen. ERA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit een technisch incident.

In geval van misbruik, bedrog of fraude door een deelnemer, behoudt ERA zich het recht voor om van een deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door ERA geleden schade (met inbegrip van imagoschade).

Indien ERA genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ERA hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Privacy

Bij elke wedstrijd dient ERA de persoonsgegevens van de deelnemers te verwerken. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die ERA doet met het oog op de organisatie van de wedstrijd, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer (bv. om de deelnemer te informeren omtrent het verloop van de wedstrijd).

Elke deelnemer erkent dat ERA een gerechtvaardigd belang heeft om zijn/haar naam, foto, woonplaats, antwoord of creatieve inbreng en/of getuigenis of beoordeling van de van ERA ontvangen diensten te reproduceren en te publiceren in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van ERA, zonder enige beperking in tijd en ruimte en via eender welk kanaal.

Elke deelnemer erkent en aanvaardt dat ERA hem of haar hiertoe geen enkele vergoeding is verschuldigd.

Elke deelnemer erkent dat ERA in geen geval verplicht is om zijn creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken, en dat ERA op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng kan verwijderen.

De hierboven aangehaalde verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy Policy van ERA.

7. Overige

Klachten, opmerkingen en/of vragen omtrent dit algemeen wedstrijdreglement, het eventueel bijzonder wedstrijdregelement of de wedstrijd, kunnen gestuurd worden naar info@era.be.

Dit algemeen wedstrijdreglement, het eventueel bijzonder wedstrijdregelement of de wedstrijd zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de toepassing en/of interpretatie ervan zijn enkel de hoven en rechtbanken van de zetel van ERA bevoegd.

Is dit pand niet iets voor jou?