Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

In Vlaanderen

Sedert 1 juni 2018 werden de verkooprechten -ook wel registratierechten genoemd- in Vlaanderen vereenvoudigd. Het referentiepunt voor het tarief van die vroegere registratierechten is niet meer het verouderde KI, maar wél de aankoopprijs van de woning. 

Een standaardtarief van 10% of een gunsttarief van 7%?

Tot nu toe sprak men voor een bescheiden woning, met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan 745 euro, over een ‘klein beschrijf’. Dan bedroegen de registratierechten 5% van de verkoopwaarde. Als het kadastraal inkomen hoger was dan 745 euro was het ‘groot beschrijf’ en bedroeg het percentage 10%. De termen groot en klein beschrijf werden geschrapt en wordt het standaardtarief 10%. Als je voldoet aan 8 voorwaarden, kan je gebruik maken van een gunsttarief van 7%. 

8 voorwaarden

1. Het betreft je enige gezinswoning, waar je binnen de 2 jaar intrekt (domicilie plaatsen).

2. Je bent nog geen eigenaar van een andere woning of bouwgrond. Heb je echter al een gezinswoning? Dan moet deze binnen het jaar verkocht, of onteigend worden (en dit moet in de aankoopakte vermeld worden), om recht te hebben op de 7% registratierechten bij aankoop van de nieuwe gezinswoning.

3. Er wordt in de aankoopakte opgenomen dat er gekocht wordt met het 7%-tarief of met een vermindering van registratierechten.

4. Het gaat om een zuivere aankoop van vastgoed, dus geen ruil of dergelijke.

5. De koper(s) kopen het volledige appartement of woning. Indien er bijvoorbeeld een deel geërfd of geschonken geweest is, waarbij je later de rest koopt, geldt de regel niet.

6. Enkel natuurlijke personen kunnen de aankoop doen. Vennootschappen of andere rechtspersonen komen niet in aanmerking.

7. Het huis of het appartement moet aangekocht worden om in te wonen, niet om een handelszaak of dergelijke te starten.

8. Het onroerend goed is gelegen in het Vlaamse Gewest.

Verminderde registratierechten

Het standaardtarief van 7% kan in bepaalde gevallen verminderd worden. Hier sommen we enkele van de belangrijkste gevallen op;

 • Indien je een woning of appartement koopt van maximum 200 000 euro, betaal je op de eerste schijf van 80 000 euro geen registratierechten. Op deze manier krijg je een korting van maximum 5 600 euro. Merk op, als je een aankoop doet in de Vlaamse rand of de kernsteden, krijg je de korting bij een aankoopprijs tot 220 000 euro.
 • Indien je de gezinswoning energetisch renoveert, krijg je 1% korting en betaal je 6% in plaats van 7%. Hierbij krijgen de eigenaars 5 jaar de tijd om hun domicilie te plaatsen (i.p.v. 2 jaar), omdat het om een ingrijpende renovatie gaat.
 • Koop je een appartement of woning als investering of als tweede verblijf, dan blijft het tarief 10%. Hierop bestaat een uitzondering: Als het vastgoed binnen de 3 jaar verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar, heb je recht op het tarief van 7%.

Wat in Brussel en Wallonië?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen de registratierechten 12,5%. Gezien dit zeer hoog is, wordt voorzien in een korting, die ook wel “abattement” wordt genoemd. De regeling hiervoor luidt als volgt:

 • aankoop van een eigen woning, woning op plan of woning in aanbouw: op de eerste schijf van 175.000 EUR moeten geen registratierechten betaald worden, hetgeen een besparing van 21.875 EUR is. De volgende voorwaarden hiervoor gelden:
  • de woning is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • het abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 500.000 EUR. Boven dit bedrag geldt het tarief van 12,5%;
  • alle kopers zijn natuurlijke personen;
  • de aankoop betreft een aankoop in volle eigendom;
  • de aankoop moet gaan om een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed;
  • de kopers mogen geen andere woning in volle eigendom bezitten op datum van de aankoop;
  • de woning moet door de kopers worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar na de aankoop. Indien het gaat om de aankoop van een appartement op plan of in aanbouw, wordt deze termijn op 3 jaar gebracht;
  • de koper moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning.
 • aankoop van een bouwgrond: op de eerste schijf van 87.500 EUR moeten geen registratierechten betaald worden, wat neerkomt op een besparing van 10.937,50 EUR. De voorwaarden hiervoor zijn dezelfde als bij de aankoop van een woning, met uitzondering van:
  • het abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 250.000 EUR. Boven dit bedrag geldt het tarief van 12,5%;
  • de nieuwe eigenaars moeten hun hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond vestigen binnen de 3 jaar;
  • de koper moet op de bouwgrond zelf een woning bouwen (voor de aankoop van een woning op plan of een woning in aanbouw geldt de hierboven aangehaalde regeling met een verhoogd abattement van 175.000 EUR).

Ook in Wallonië is het tarief van de registratierechten 12,5%, tenzij het de aankoop van een bescheiden woning betreft, in dat geval bedraagt het tarief immers maar 6%. Om tegemoet te komen aan dit hoge tarief, bestaat ook in Wallonië een gunstregime waarbij er geen registratierechten moeten betaald worden op de eerste schijf van 20.000 euro. Aldus een belastingbesparing van 2.500 euro. Om hiervan te kunnen genieten, moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan.

Indien je vòòr de aankoop wenst te weten hoe hoog het percentage is bij aankoop van het huis of appartement, kan je voor vragen steeds terecht bij je ERA makelaar.